Јавна расвета

Уторак, 14 јул 2015 11:19

 

 

Прошле недеље потписан је протокол од стране ЕПС Крушевац, а одржавање- замена светиљки по месним заједницама креће по основу плана од стране Миливоја Бежановића, руководиоца те службе (контакт телефон- 037/712-047).  

   

Oбавештење за грађане

Уторак, 14 јул 2015 11:15

Дирекција ЈП Трстеник обавештава грађане да је:

 

- извршила крпљење градских саобраћајница, насталих као последица радова на комуналној инфраструктури, на унакрсним местима Рајчевићева-Радоја Крстића, Свети Сава-Кнегиње Милице и спорадично у деловима где је било могуће извршити поправку

rajc-krst-raskrsn

- пружила помоћ МЗ Пејовац у рашчишћавању и копању канала.

 

-рашчишћавање путног појаса Медвеђа-Руишник од растиња и зеленила, као и равнање некатегорисаних путева у насељеним местима Милутовац, Дубље, Доња Црнишава, Медвеђа и Бучје.

 

   

Чишћење ситног растиња

Среда, 08 јул 2015 10:32

Дирекција за планирање и изградњу је дана 08.07.2015.године отпочела са чишћењем ситног растиња дуж локалних путева у Трстеничкој Општини. Радови се тренутно изводе на правцу Медвеђа – Мијајловац.   

 komb_kosacica
   

Конкурс за привремено постављање рекламних ознака

Понедељак, 29 јун 2015 11:13

 

bilbordi

 

Дирекција за планирање и изградњу ''Трстеник'' ЈП Трстеник, на основу Закона о планирању и изградњи (Сл.гл. РС бр. 72/09, 81/09-исп, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13 и 132/14), Одлуке о уређењу (Сл.лист општине Трстеник бр. 1/09) и Програма уређења грађевинског земљишта и привременог постављања рекламне ознаке - локација ''Б-1'', ''Б-2'', "Б-3'' и "Б-4'' бр. 350-492/2014-06 од 03.11.2014. године

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

Да расписује конкурс за доделу јавне површине у закуп на одређено време до 5 година, а ради привременог постављања рекламних ознака у Трстенику на грађевинском земљишту у јавној односно државној својини:

- локацији -1''- на слободној површини уз раскрсницу Улица кнегиње Милице и Вука Караџића, на кат. парцели бр. 2775, кат. парц. бр. 2725 и кат. парц. бр. 5408/1 све КО Трстеник, (обухвата рекламну ознаку-тачка А, пано/витрина-тачка В и ''sity light'' паноа-тачка С)

- локацији "Б-2'' - на слободној зеленој површини путног појаса у Доситејовој улици –везна саобраћајница Трстеник-Пејовац, на кат. Парцели бр.4807/6 КО Трстеник (рекламна ознака-тачка А),

- локацији "Б-3'' - на слободној зеленој површини уз раскрсницу Улица кнегиње Милице и Ул Светог Саве, на кат. Парцели бр.4449/2 КО Трстеник. (рекламна ознака-тачка А),,

- локацији "Б-4'' - на слободној површини путног појаса у Улици Светог Саве, на кат. Парцели бр.4449/3 КО Трстеник., (рекламна ознака-тачка А),

у свему према Програму уређења грађевинског земљишта и привременог постављања рекламне ознаке - локација ''Б-1'', ''Б-2'', "Б-3'' и "Б-4'' бр. 350-492/2014-06 од 03.11.2014. године

Опширније: Конкурс за привремено постављање рекламних ознака

   

Страна 4 од 13