Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

Петак, 16 децембар 2016 11:19

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Трстеник''

 

Расписује

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

 

Подаци о грађевинском земљишту које се отуђује:

Предмет отуђења је грађевинско земљиште у улици Светог Саве у Трстенику на делу кат. парцеле бр. 4052/5 КО Трстеник у димензијама 7,65х 7,30 м уписано у лист непокретности бр.3609 КО Трстеник, као јавна својина општине Трстеник.

Локација је обухваћена ПДР –а ''Коридор улице Свети Сава део I '' у Трстенику (Сл. лист општине Трстеник бр. 6/2013. ). На истој је предвиђена изградња пословног објекта мax П+0 бруто развијене површине од мах 55,84 м2 (габарити објекта мax 7,65 х 7,30 м ).

Опширније: Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

   

Обавештење

Понедељак, 05 децембар 2016 12:38

novogod_lokali

ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И

ИЗГРАДЊУ ''ТРСТЕНИК'' ЈП

ТРСТЕНИК

Бр. 1747

05.12.2016.год.

 

Дирекција за планирање и изградњу ‘’Трстеник’’ ЈП Трстеник, на основу Решења Одсека за урбанизам, грађевинарество, комунално стамбене и еколошке послове бр. бр. 352-197/2016-06 од 29.11.2016. године а у складу са Елаборатом о привременом постављању објеката за уличну продају на кат. Парцели бр. 5408/1 КО Трстеник

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

Да расписује лицитацију за давање у закуп објеката за уличну продају у периоду од 15.12.2016. године па до 15.01.2017. године- 10 јединица, у ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ у Трстенику, на кат. парцели бр.5408/1 КО Трстеник, потес ''улица Цара Душана'' у улици Кнегиње Милице, -испред стамбено-пословног објекта ''Кула'' и робне куће, у свему према Елаборату привременог постављања објеката за уличну продају бр. 1639 од 17.11.2016. године.

Намена објекта је трговина – продаја честитки, сувенира, украсних и других предмета и сл. Прихватљиве су делатности које не захтевају постојање санитарно-хигијенских услова, односно за које није неопходно постојање санитарног точећег места и санитарног чвора. Монтажни објекти су од дрвета, у основи 2х2 м, са улазним бочним вратима димензије 0,90х2 м. Постављени су у низу, у пару (по два заједно). Објекти су постављени на подлогу од вибропресованих плоча.

Опширније: Обавештење

   

Реорганизација Дирекције за планирање и изградњу Трстеник Ј.П.

Субота, 15 октобар 2016 09:35

Izrađen elaborat o reorganzaciji Direkcije
Stručne službe i poslovodstvo Direkcije je izradilo Elaborat o reorganizaciji Direkcije i uputilo ga predsedništvu opštine i radnom telu za reorganizaciju Direkcije. Ovaj dokumenat je polazna osnova za raspravu o načinu reorganizovanja Direkcije na osnovu čega će radno telo dati preporuku za način reorganizacije. Konačnu odluku o reorganizovanju donosi Nadzorni odbor Direkcije, na čiju odluku saglasnost daje Skupština opštine.

pdfЕлаборат о реорганизацији 

 

   

Извештај о пословању сектора Паркинг сервис

Четвртак, 04 август 2016 06:25

Извештај о пословању сектора Паркинг сервис у оквиру Дирекције за планирање и изградњу „Трстеник“ Ј.П. са предлогом реорганизације истог и промене Решења о одређивању јавних паркиралишта у Трстенику

  

Сажетак извештаја:

 

Наплата паркирних карти у Трстенику се врши преко 6 година. Паркинг сервис није финансијски пословао позитивно у укупном периоду свога постојања. Из пословања није остајала акумулација за унапређење постојећих и изградњу нових паркинг простора, већ су расходи Паркинг сервиса додатно оптерећивали билансе Дирекције. Ако је основни разлог за увођење Паркинг сервиса био отклањање саобраћајне гужве, та сврха није испуњена. Грађани у значајној мери бојкотују наплату паркирањем на необележеном јавном простору. Такво понашање углавном није трпело санкције надлежних институција.

Предлаже се Општинском већу да измени подручја наплате и углавном да се сведе на садашње подручје црвене зоне. Тиме би се у непосредној близини центра града обезбедио бесплатни паркинг простор са циљем усмеравања грађана где је пожељно да паркирају. Жута зона и наплата поред стамбених зграда би се укинула. Паркирање у центру би се третирало као луксуз и као мера дестимулисања грађана да паркирају у црвеној зони повећала би се цена на 50 динара по сату, уз ограничење на 2 сата. За станаре и власнике локала у црвеној зони би се обезбедиле бесплатне паркинг карте које би важиле у непосредном окружењу места становања или рада. За оне из других подручја града и општине, који ипак желе да паркирају у центру, обезбедила би се месечна паркинг карта по цени од 1000 динара.

Број контролора наплате би се свео на 4 дневно (по двоје у сваком сектору наплате, у две смене). Остали радници би се ангажовали на пословима одржавања локалних путева, улица и јавних површина. Сектор би се интегрисао у постојећи сектор грађевинског одржавања, а руководилац сектора би се преместио на друго радно место у складу са образовањем.

Овом променом подручја наплате и реорганизацијом предузећа би се унапредило пословање Дирекције и квалитетније обављање послова који су јој поверени.

Опширније: Извештај о пословању сектора Паркинг сервис

   

Страна 1 од 12