Оглас Локали на Зеленој пијаци 2

Среда, 19 децембар 2018 00:00

На основу Закона о јавној својини (Сл. гл.РС бр. 72/11,88/13, 105/14, 104/16-др. Закон,108/16 и 113/2017 и 95/2018),члана 19 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искориштавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл.гласник РС бр.16/18) и Одлуке СО Трстеник бр. 022-58-2/2018-01 од 12.10.2018. године,а у складу са Закључком Општинског већа бр. 06-50/2018-03 од 30.11.2018. године Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник’’ из Трстеника

Р а с п и с у ј е

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

  Подаци о непокретности која се отуђује

    Предмет огласа је отуђење јавним надметањем непокретности у јавној својини општине Трстеник, и то пословног простора-ЛОКАЛ            бр. 2 у изградњи, у приземљу Угаоног објекта на Зеленој пијаци у површини од51,56 м2који се налази  накат.парцели бр.4142/1 КО Трстеник, уписане у Лист непокретности број 4423 КО Трстеник,потес  ''Зелена пијаца'' у Трстенику.

Приступ локалу је предвиђен је са Улице Кнегиње Милице, у чијем појасу регулације је изграђена припадајућа комунална инфраструктура (водовод, кишна и фекална канализација, гас).

Локал се продаје у виђеном стању. Обавеза купца је да изврши завршне грађевинске радове у складу са техничком документацијом,која је урађенаод стране продавца, и грађевинском дозволом (спољна браварија, фасада, лимарија) као и да изврше изградњу и плате прикључке на мрежу комуналне инфраструктуре (електроенергетску, водоводну, канализациону, гасну) а све у року од девет месеци од дана закључења предуговора о купопродаји локала. Трошкови пореза, овере предуговора и уговора, укњижења и други евентуални трошкови, који могу настати из реализације овог правног посла, падају на терет купца. По завршетку комплетног објекта, добијањем употребне дозволе за објекат и укњижењем објекта у катастар, закључује се коначан уговор о купопродаји локала и купац стиче право на укњижење власништва.

Почетни износ цене  за отуђење локалаутврђен је на основу Одлуке СО Трстеник, о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини, бр. 022-58-2/2018-01 од 12.10.2018. године, и износи 1550,00 eura/м2, што заповршинуод51,56м2, износи 79.918,00eura.Понуђач не може понудити мање од 20,00eura/м2у односу на претходну понуду-лицитациони корак.

Јавно надметањеће се обавити дана17.01.2019. године у просторијама Народног универзитета Трстеник, К. Милице бр. 16, сала Већнице на I спрату, са почетком у 11,30. сати.

Предметни локал се отуђује лицу које понуди највећу цену за предметнилокал и које је дужно да потпише изјаву са назнаком излицитиране висине износа цене.

Депозит за учешће на јавном надметању износи15.983,60euraи исти се уплаћује у у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате,на текући рачунОпштине Трстеник бр. 840-841151843-84, по моделу 97 позив на број 80-103, а накасније до16.01.2019. године.Депозит учесника коме се отуђује локал биће урачунато у цену отуђења.

 Садржај пријаве, начин и рок доставепријаве

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која претходно уплате депозит и доставе попуњене пријаве (образац пријаве се налази на сајту www.direkcijats.rs.) са свим траженим доказима.

Учесници су дужни да поднесу пријавуу затвореној коверти са видљивом назнаком на којилокал се односи- ''Пријава за учешће на јавном надметању за отуђење локала бр. 2.-Угаони локал на зеленој пијаци'' а на полеђини и ко је подносилац пријаве.Пријаве поднети на адресу (или лично на писарници предузећа):  Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', Ж.Апостоловића бр.8., Трстеник.

Опширније: Оглас Локали на Зеленој пијаци 2

   

Оглас Локали на Зеленој пијаци 1

Среда, 19 децембар 2018 00:00

На основу Закона о јавној својини (Сл. гл.РС бр. 72/11,88/13, 105/14, 104/16-др. Закон,108/16 113/2017 и 95/2018),члана 19 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искориштавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл.гласник РС бр.16/18) и Одлуке СО Трстеник бр. 022-58-1/2018-01 од 12.10.2018. године, а у складу са Закључком Општинског већа бр. 06-50/2018-03 од 30.11.2018. године, Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник’’ из Трстеника

Р а с п и с у ј е

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

  Подаци о непокретности која се отуђује

    Предмет огласа је отуђење јавним надметањем непокретности у јавној својини општине Трстеник, и то пословног простора-ЛОКАЛ            бр. 1 у изградњи, у приземљу Угаоног објекта на Зеленој пијаци у површини од 74,56 м2који се налази  накат.парцели бр.4142/1 КО Трстеник, уписане у Лист непокретности број 4423 КО Трстеник,потес  ''Зелена пијаца'' у Трстенику.

Приступ локалу је предвиђен је са Улице Кнегиње Милице, у чијем појасу регулације је изграђена припадајућа комунална инфраструктура (водовод, кишна и фекална канализација, гас).

Локал се продаје у виђеном стању. Обавеза купца је да изврши завршне грађевинске радове у складу са техничком документацијом,која је урађенаод стране продавца, и грађевинском дозволом (спољна браварија, фасада, лимарија) као и да изврше изградњу и плате прикључке на мрежу комуналне инфраструктуре (електроенергетску, водоводну, канализациону, гасну) а све у року од девет месеци од дана закључења предуговора о купопродаји локала. Трошкови пореза, овере предуговора и уговора, укњижења и други евентуални трошкови, који могу настати из реализације овог правног посла, падају на терет купца.По завршетку комплетног објекта, добијањем употребне дозволе за објекат и укњижењем објекта у катастар, закључује се коначан уговор о купопродаји локала и купац стиче право на укњижење власништва.

Почетни износ цене  за отуђење локалаутврђен је на основу Одлуке СО Трстеник, о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини, бр. 022-58-1/2018-01 од 12.10.2018. године, и износи 1550,00 eura/м2, што заповршинуод74,56м2, износи 115.568,00eura.Понуђач не може понудити мање од 20,00eura/м2у односу на претходну понуду-лицитациони корак.

Јавно надметање ће се обавити дана17.01.2019. године у просторијама Народног универзитета Трстеник, К. Милице бр. 16, сала Већнице на I спрату, са почетком у 11,00. сати.

Предметни локал се отуђује лицу које понуди највећу цену за предметнилокал и које је дужно да потпише изјаву са назнаком излицитиране висине износа цене.

Депозит за учешће на јавном надметању износи23.113,60euraи исти се уплаћује у у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате,на текући рачунОпштине Трстеник бр. 840-841151843-84, по моделу 97 позив на број 80-103, а накасније до16.01.2019. године.Депозит учесника коме се отуђује локал биће урачунато у цену отуђења.

 Садржај пријаве, начин и рок доставепријаве

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која претходно уплате депозит и доставе попуњене пријаве (образац пријаве се налази на сајту www.direkcijats.rs.) са свим траженим доказима.

Учесници су дужни да поднесу пријавуу затвореној коверти са видљивом назнаком на којилокал се односи- ''Пријава за учешће на јавном надметању за отуђење локала бр. 1.-Угаони локал на зеленој пијаци'' а на полеђини и ко је подносилац пријаве.Пријаве поднети на адресу (или лично на писарници предузећа):  Јавно  предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', Ж.Апостоловића бр.8., Трстеник.

Опширније: Оглас Локали на Зеленој пијаци 1

   

Оглас Локали на Зеленој пијаци 3

Среда, 19 децембар 2018 00:00

На основу Закона о јавној својини (Сл. гл.РС бр. 72/11,88/13, 105/14, 104/16-др. Закон,108/16, 113/2017 и 95/2018),члана 19 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искориштавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл.гласник РС бр.16/18) и Одлуке СО Трстеник бр. 022-58-3/2018-01 од 12.10.2018. године,а у складу са Закључком Општинског већа бр. 06-50/2018-03 од 30.11.2018. године, Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник’’ из Трстеника

Р а с п и с у ј е

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

  Подаци о непокретности која се отуђује

    Предмет огласа је отуђење јавним надметањем непокретности у јавној својини општине Трстеник, и то пословног простора-ЛОКАЛ            бр. 3 у изградњи, у приземљу Угаоног објекта на Зеленој пијаци у површини од48,00 м2који се налази  накат.парцели бр.4142/1 КО Трстеник, уписане у Лист непокретности број 4423 КО Трстеник,потес  ''Зелена пијаца'' у Трстенику.

Приступ локалу је предвиђен је са Улице Кнегиње Милице, у чијем појасу регулације је изграђена припадајућа комунална инфраструктура (водовод, кишна и фекална канализација, гас).

Локал се продаје у виђеном стању. Обавеза купца је да изврши завршне грађевинске радове у складу са техничком документацијом,која је урађенаод стране продавца, и грађевинском дозволом (спољна браварија, фасада, лимарија) као и да изврше изградњу и плате прикључке на мрежу комуналне инфраструктуре (електроенергетску, водоводну, канализациону, гасну) а све у року од девет месеци од дана закључења предуговора о купопродаји локала. Трошкови пореза, овере предуговора и уговора, укњижења и други евентуални трошкови, који могу настати из реализације овог правног посла, падају на терет купца. По завршетку комплетног објекта, добијањем употребне дозволе за објекат и укњижењем објекта у катастар, закључује се коначан уговор о купопродаји локала и купац стиче право на укњижење власништва.

Почетни износ цене  за отуђење локалаутврђен је на основу Одлуке СО Трстеник, о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини, бр. 022-58-3/2018-01 од 12.10.2018. године, и износи 1550,00 eura/м2, што заповршинуод48,00м2, износи 74.400,00eura.Понуђач не може понудити мање од 20,00eura/м2у односу на претходну понуду-лицитациони корак.

Јавно надметање ће се обавити дана17.01.2019. године у просторијама Народног универзитета Трстеник, К. Милице бр. 16, сала Већнице на I спрату, са почетком у 12,00 сати.

Предметни локал се отуђује лицу које понуди највећу цену за предметнилокал и које је дужно да потпише изјаву са назнаком излицитиране висине износа цене.

Депозит за учешће на јавном надметању износи14.880,00euraи исти се уплаћује у у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате,на текући рачунОпштине Трстеник бр. 840-841151843-84, по моделу 97 позив на број 80-103, а накасније до16.01.2019. године.Депозит учесника коме се отуђује локал биће урачунато у цену отуђења.

 Садржај пријаве, начин и рок доставепријаве

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која претходно уплате депозит и доставе попуњене пријаве (образац пријаве се налази на сајту www.direkcijats.rs.) са свим траженим доказима.

Учесници су дужни да поднесу пријавуу затвореној коверти са видљивом назнаком на којилокал се односи- ''Пријава за учешће на јавном надметању за отуђење локала бр. 3.-Угаони локал на зеленој пијаци'' а на полеђини и ко је подносилац пријаве.Пријаве поднети на адресу (или лично на писарници предузећа):  Јавно  предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', Ж.Апостоловића бр.8., Трстеник.

Опширније: Оглас Локали на Зеленој пијаци 3

   

Оглас Локали на Зеленој пијаци 4

Среда, 19 децембар 2018 00:00

На основу Закона о јавној својини (Сл. гл.РС бр. 72/11,88/13, 105/14, 104/16-др. Закон,108/16, 113/2017 и 95/2018),члана 19 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искориштавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл.гласник РС бр.16/18) и Одлуке СО Трстеник бр. 022-58-4/2018-01 од 12.10.2018. године,а у складу са Закључком Општинског већа бр. 06-50/2018-03 од 30.11.2018. године, Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник’’ из Трстеника

Р а с п и с у ј е

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

  Подаци о непокретности која се отуђује

    Предмет огласа је отуђење јавним надметањем непокретности у јавној својини општине Трстеник, и то пословног простора-ЛОКАЛ            бр. 4 у изградњи,на спрату Угаоног објекта на Зеленој пијаци у површини од218,74 м2који се налази  накат.парцели бр.4142/1 КО Трстеник, уписане у Лист непокретности број 4423 КО Трстеник,потес  ''Зелена пијаца'' у Трстенику.

Приступ локалу је предвиђен је са Улице Кнегиње Милице, у чијем појасу регулације је изграђена припадајућа комунална инфраструктура (водовод, кишна и фекална канализација, гас).

Локал се продаје у виђеном стању. Обавеза купца је да изврши завршне грађевинске радове у складу са техничком документацијом,која је урађенаод стране продавца, и грађевинском дозволом (спољна браварија, фасада, лимарија) као и да изврше изградњу и плате прикључке на мрежу комуналне инфраструктуре (електроенергетску, водоводну, канализациону, гасну) а све у року од девет месеци од дана закључења предуговора о купопродаји локала. Трошкови пореза, овере предуговора и уговора, укњижења и други евентуални трошкови, који могу настати из реализације овог правног посла, падају на терет купца. По завршетку комплетног објекта, добијањем употребне дозволе за објекат и укњижењем објекта у катастар, закључује се коначан уговор о купопродаји локала и купац стиче право на укњижење власништва.

Почетни износ цене  за отуђење локалаутврђен је на основу Одлуке СО Трстеник, о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини, бр. 022-58-4/2018-01 од 12.10.2018. године, и износи 1050,00 eura/м2, што заповршинуод218,74м2, износи 229.677,00eura.Понуђач не може понудити мање од 10,00eura/м2у односу на претходну понуду-лицитациони корак.

Јавно надметање ће се обавити дана17.01.2019. године у просторијама Народног универзитета Трстеник, К. Милице бр. 16, сала Већнице на I спрату, са почетком у 12,30. сати.

Предметни локал се отуђује лицу које понуди највећу цену за предметнилокал и које је дужно да потпише изјаву са назнаком излицитиране висине износа цене.

Депозит за учешће на јавном надметању износи45.935,40euraи исти се уплаћује у у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате,на текући рачунОпштине Трстеник бр. 840-841151843-84, по моделу 97 позив на број 80-103, а накасније до16.01.2019. године.Депозит учесника коме се отуђује локал биће урачунато у цену отуђења.

 Садржај пријаве, начин и рок доставепријаве

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која претходно уплате депозит и доставе попуњене пријаве (образац пријаве се налази на сајту www.direkcijats.rs.) са свим траженим доказима.

Учесници су дужни да поднесу пријавуу затвореној коверти са видљивом назнаком на којилокал се односи- ''Пријава за учешће на јавном надметању за отуђење локала бр. 4.-Угаони локал на зеленој пијаци'' а на полеђини и ко је подносилац пријаве.Пријаве поднети на адресу (или лично на писарници предузећа):  Јавно  предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', Ж.Апостоловића бр.8., Трстеник.

Опширније: Оглас Локали на Зеленој пијаци 4

   

Страна 1 од 14