Набавка машине за обележавање хоризонталне сигнализације

Среда, 18 јул 2018 10:19

Јавно предузеће за уређивање грађевинског

земљишта '' Трстеник''Трстеник

Живадина Апостоловића бр. 8

Број:     ЈНМВ Д 1/2018-5

Датум:  12.07.2018. године

На основу чл. 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), објављујемо

П О З И В

 

Назив наручиоца:  Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта '' Трстеник''

Адреса наручиоца:  Живадина Апостоловића бр. 8, 37240 Трстеник

Интернет страница наручиоца: www.direkcijats.rs

Врста наручиоца: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник''

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Добра

За добра:опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка машине за обележавање хоризонталне сигнализације са једним пиштољем, шифра из речника набавки: 34942000 –опрема за сигнализацију.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rsили на интернет страници наручиоца http://www.direkcijats.rs

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде

Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта '' Трстеник'', ул. Живадина Апостоловића бр. 8, 37240Трстеник или непосредно (лично) у канцеларији предузећа, са назнаком „Не отварати-Понуда за јавну набавку добара-Набавка машине за обележавање хоризонталне сигнализације са једним пиштољем, редниброј ЈНМВД 1/2018.'' На полеђини коверте уписује свој  тачан  назив  и адресу,  телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за  контакт.

Рок за подношење понуда је до 30.07.2018. године до 10:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда одржаће се30.07.2018. године у 10:30 часова, на адреси наручиоца Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта '' Трстеник'', ул. Живадина Апостоловића бр. 8, 37240Трстеник, у просторијама предузећа.

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници подносилаца понуда.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Опширније: Набавка машине за обележавање хоризонталне сигнализације

   

Аукцијска продаја

Четвртак, 21 јун 2018 12:38

На основу члана 35 Закона о хипотеци (Сл. гл.РС бр. 115/05, 60/15, 63/15-Одлука УС и 83/15) и Извршне исправе- по Решењу РГЗ бр. 952-02-12-9/14 од 14.03.2014. године озабележби хипотекарне продаје, ради наплате новчаног потраживања хипотекарног повериоцау износу од6.680.040,43 дин као главног дуга, на именакнаде за уређење градског грађевинског земљишта, и припадајуће законске затезне камате, почев од 14.03.2013. године па до исплате, као и свих трошковакоји проистекну из поступка продаје, Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник’’ из Трстеника, р а с п и с у ј е

ОГЛАС

О ПРВОЈ АУКЦИЈСКОЈ ХИПОТЕКАРНОЈ ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ

1.  Подаци о продавцу:

Хипотекарни поверилац-Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник’’ из Трстеника, Ж. Апостоловића бр. 8, мат. бр. 17273388 (као законски заступник хипотекарног дужника)

 2.  Подаци о непокретности која се продаје:

-пословни простор-објекат бр. 1 улаз 8А, у  укупној површини од 132м2,  који се састоји од две просторије трговине-у приземљу 55,61 м2 и на спрату, 76,55 м2. Објекат се налази у оквиру пословно стамбене зграде бр. 1, у Улици Мирославе Милошевић бр. 10 у Трстенику, изграђене на кат. парц. бр. 2830 КО Трстеник, све уписано у ''В'' листу непокретности  бр.2204 КО Трстеник, новија градња, у строгом центру града, са добрим прилазом и видљивошћу. Непокретност није тренутно слободна од лица и ствари.

3.Подаци о цени

Тржишна вредност предметне непокретности,утврђена од стране овлашћеног лиценцираног проценитеља, износи 10.923.792,00динара, с тим да почетна цена на првој аукцијској продаји износи 10.000.000,00динара (почетна цена је већа од минималних 75% од утврђене тржишне вредности). Понуђач не може понудити мање од 100.000,00динарау односу на претходну понуду-лицитациони корак.

    Предметна непокретност се отуђује лицу које понуди највећу цену и који је у обавези да потпише изјаву са назнаком излицитиране висине износа цене. Купац сноси све трошкове око такси и пореза, а ради преноса власништва. Трошкови процене, оглашавања, и организације спровођења аукције наплатиће се из цене добијене аукцијом, све у складу са чланом 41 Закона о хипотеци.

4.  Време и место прве аукције

Аукцијаће се обавити дана24.07.2018. године у просторијама Народног универзитета Трстеник, К. Милице бр. 16, сала Већнице на I спрату, са почетком у 11,00. сати.

 Поступак јавног надметања спроводи комисија за спровођење аукције.  Да би се надметање спровело потребно је да се пријави и присуствују један учесник-понуђач.

Право учешћа на аукцији имају сва правна и физичка лица која претходно уплате депозит и доставе попуњене пријаве (образац пријаве се налази на сајту www.direkcijats.rs.) са доказом о уплати депозита.  Пријаве са доказом о уплати депозита се достављају на писарници  Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта '''Трстеник'', Ж. Апостоловића бр. 8 у Трстенику, Iспрат, или поштом под условом да пристигне у предузеће  најкасније 23.07.2018. године до 10 сати.

Опширније: Аукцијска продаја

   

Издавање објеката за новогодишњу продају

Среда, 29 новембар 2017 00:00

novogod_lokali

 

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''ТРСТЕНИК'' из Трстеника,

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

Да даје у закуп путем лицитације, 10 (десет) објеката за уличну продају-дрвене кућице, у ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ у Трстенику, на кат. Парцели бр.5408/1 КО Трстеник, у улици Кнегиње Милице, испред стамбено-пословног објекта ''Кула'' и робне куће, у свему према Елаборату о привременом постављању објеката за уличну продају.

Намена објеката је трговина (не храна и пиће). Прихватљиве су делатности које не захтевају постојање санитарно-хигијенских услова односно за које није неопходно постојање санитарног точећег места и санитарног чвора. Наведени објекти немају услове за прикључак на постојећу мрежу водовода и канализације и струје.

Монтажни објекти су од дрвета, у основи 2х2 м, са улазним бочним вратима димензије 0,90 х 2 м. Објекти су постављени на подлогу од вибропресованих плоча.

Лицитира се закуп објекта у периоду од 09.12.2017. до 16.01.2018. године. Закуп се плаћа одмах приликом закључивања уговора, а по завршеном поступку доделе.

Почетна цена закупа за јединицу износи 4.000,00 динара, са ПДВ-а.

Гарантни износ-депозит, који учесници уплаћују за учешће у лицитацији за закуп износи 1.000,00 динара по свакој јединици.

Такође, закупци су у oбавези да изврше превоз кућица на закупљену локацију, о свом трошку (са локације поред робне пијаце). По истеку закупа враћају их о свом трошку, на исто почетно место, а као гаранцију за повраћај истих дужни су да положе депозит у износу од 3.000,00 динара.

Депозит се уплаћује на благајни предузећа.

Учесници су дужни да поднесу пријаву за учешће на лицитацији за закуп са тачном ознаком јединице за коју конкуришу као и доказ о уплати депозита, , најкасније до 08.12.2017. године, до 9.00 сати.

Опширније: Издавање објеката за новогодишњу продају

   

Оглас

Понедељак, 29 мај 2017 11:05

Бр. 624/1

24.05.2017.

 

На основу члана 15 Одлуке о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима (Службени лист општине Трстеник бр. 2/17) и Решења в.д. директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ‘’Трстеник’’, Комисија за спровођење поступка продаје покретних ствари –возила Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ‘’Трстеник’’

О Г Л А Ш А В А

 

 

Продају путем јавног надметања путничких возила :

 


Ред. Бр.

Назив возила

Год. произв.

Тежина возила -кг

Стање возила

Депозит за учешће на јав. Надметању- дин

Почетна цена у динарима

1.

Застава 128

1987

835

Неупотребљ.

1.100,00

10.855,00

2.

Застава 750

1984

605

Неупотребљ.

1.000.00

7865,00

3.

Фиат УНО

-

810

Неупотребљ.

1.000,00

10.530,00

4.

Голф 1

1978

1.230

Неупотребљ.

1.600,00

15.990,00

 
Возила се продају појединачно, у виђеном стању, и могу се погледати у на депоу паркинга у кругу ''Западне Мораве'' у Трстенику, поред магистралног пута Крушевац –Краљево, сваког радног дана у периоду од 09-14 сати..

Гарантни износ- депозит, за свако појединачно возило, се уплаћује на текући рачун бр. 160-152448-87.

Учесници су дужни да поднесу пријаву са тачном ознаком возила за које се надмећу, као и доказ о уплати депозита за учешће најкасније до 05.06.2017.године, до 10 сати.

Важиће само оне пријаве које стигну у предузеће до наведеног рока,-комплетно са валидним траженим прилозима из претходног става.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

Пријава на оглас мора да има јасну ознаку за које се возило конкурише, име и презиме, очево име, ЈМБГ, пуну адресу, телефон, а за правна лица назив и седиште фирме, ПИБ, овлашћење за лице које заступа исту.

Да би се јавно надметање спровело неопходно је да се пријави најмање један учесник за свако возило (пријава благовремена, потпуна и исправна), под условом да учесник прихвати утврђену почетну вредност увећану за један лицитациони корак.

Јавно надметање ће се обавити дана 05.06.2017. године у просторијама Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ‘’Трстеник’’ –бивша Дирекција, на првом спрату у ул Ж. Апостоловића бр. 4 са почетком у 11,00. сати.

Поступак спровођења јавног надметања за продају ствари-возила спроводи комисија, по принципу највише понуђене цене.

Опширније: Оглас

   

Страна 1 од 13