Оглас издавање локала за новогодишњу продају

Понедељак, 10 децембар 2018 12:09

novogod_lokali

Бр.1160

05.12.2018.год.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''ТРСТЕНИК'' из Трстеника, у складу са Закључком Општинског већа општине Трстеник од 30.11.2018. год.

О Б А В Е Ш Т А В А                  

Да даје у закуп путем лицитације, 9 (девет) објеката за уличну продају -дрвене кућице, у ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ у Трстенику, на кат. парцели бр. 5408/1 КО Трстеник, у улици Кнегиње Милице, испред стамбено-пословног објекта ''Кула'' и робне куће.

Намена објеката је трговина (не храна и пиће). Прихватљиве су делатности које не захтевају постојање санитарно-хигијенских услова односно за које није неопходно постојање санитарног точећег места и санитарног чвора. Наведени објекти немају услове за прикључак на постојећу мрежу водовода и канализације и струје.

Монтажни објекти су од дрвета, у основи 2х2 м, са улазним бочним вратима димензије 0,90 х 2 м. Објекти су постављени на подлогу од вибропресованих плоча.

Лицитира се закуп објекта у периоду од  15.12.2018. до 16.01.2019.  године. Закуп се плаћа одмах приликом закључивања уговора, а по завршеном поступку доделе.

Лицитација ће се обавити дана 13.12.2018.  године у просторијама ЈП за уређивање грађевинског земљишта ‘’Трстеник’’ са почетком у 10,00. сати.

   

Оглас Локали на Зеленој пијаци 4

Четвртак, 25 октобар 2018 11:50

На основу Закона о јавној својини (Сл. гл.РС бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. Закон, 108/16 и 113/2017), члана 19 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искориштавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл.гласник РС бр. 16/18) и Одлуке СО Трстеник бр. 022-58-4/2018-01 од 12.10.2018. године, Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник’’ из Трстеника

 

Р а с п и с у ј е

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

 

 

Подаци о непокретности која се отуђује

Предмет огласа је отуђење јавним надметањем непокретности у јавној својини општине Трстеник, и то пословног простора- ЛОКАЛ бр. 4 у изградњи, на спрату Угаоног објекта на Зеленој пијаци у површини од 218,74 м2 који се налази на кат. парцели бр. 4142/1 КО Трстеник, уписане у Лист непокретности број 4423 КО Трстеник, потес ''Зелена пијаца'' у Трстенику.

Приступ локалу је предвиђен је са Улице Кнегиње Милице, у чијем појасу регулације је изграђена припадајућа комунална инфраструктура (водовод, кишна и фекална канализација, гас).

Локал се продаје у виђеном стању. Обавеза купца је да изврши завршне грађевинске радове у складу са техничком документацијом, која је урађена од стране продавца, и грађевинском дозволом (спољна браварија, фасада, лимарија) као и да изврше изградњу и плате прикључке на мрежу комуналне инфраструктуре (електроенергетску, водоводну, канализациону, гасну) а све у року од девет месеци од дана закључења предуговора о купопродаји локала. Трошкови пореза, овере предуговора и уговора, укњижења и други евентуални трошкови, који могу настати из реализације овог правног посла, падају на терет купца. По завршетку комплетног објекта, добијањем употребне дозволе за објекат и укњижењем објекта у катастар, закључује се коначан уговор о купопродаји локала и купац стиче право на укњижење власништва.

Почетни износ цене за отуђење локала утврђен је на основу Одлуке СО Трстеник, о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини, бр. 022-58-4/2018-01 од 12.10.2018. године, и износи 1050,00 eura/м2, што за површину од 218,74 м2, износи 229.677,00 eura. Понуђач не може понудити мање од 10,00 eura/м2 у односу на претходну понуду-лицитациони корак.

Јавно надметање ће се обавити дана 27.11.2018. године у просторијама Народног универзитета Трстеник, К. Милице бр. 16, сала Већнице на I спрату, са почетком у 12,30. сати.

Предметни локал се отуђује лицу које понуди највећу цену за предметни локал и које је дужно да потпише изјаву са назнаком излицитиране висине износа цене.

Депозит за учешће на јавном надметању износи 45.935,40 eura и исти се уплаћује у у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате, на текући рачун Општине Трстеник бр. 840-841151843-84, по моделу 97 позив на број 80-103, а накасније до 26.11.2018. године. Депозит учесника коме се отуђује локал биће урачунато у цену отуђења.

Садржај пријаве, начин и рок доставе пријаве

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која претходно уплате депозит и доставе попуњене пријаве (образац пријаве се налази на сајту www.direkcijats.rs.) са свим траженим доказима.

Опширније: Оглас Локали на Зеленој пијаци 4

   

Оглас Локали на Зеленој пијаци 3

Четвртак, 25 октобар 2018 11:47

На основу Закона о јавној својини (Сл. гл.РС бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. Закон, 108/16 и 113/2017), члана 19 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искориштавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл.гласник РС бр. 16/18) и Одлуке СО Трстеник бр. 022-58-3/2018-01 од 12.10.2018. године, Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник’’ из Трстеника

 

Р а с п и с у ј е

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

 

 

Подаци о непокретности која се отуђује

Предмет огласа је отуђење јавним надметањем непокретности у јавној својини општине Трстеник, и то пословног простора- ЛОКАЛ бр. 3 у изградњи, у приземљу Угаоног објекта на Зеленој пијаци у површини од 48,00 м2 који се налази на кат. парцели бр. 4142/1 КО Трстеник, уписане у Лист непокретности број 4423 КО Трстеник, потес ''Зелена пијаца'' у Трстенику.

Приступ локалу је предвиђен је са Улице Кнегиње Милице, у чијем појасу регулације је изграђена припадајућа комунална инфраструктура (водовод, кишна и фекална канализација, гас).

Локал се продаје у виђеном стању. Обавеза купца је да изврши завршне грађевинске радове у складу са техничком документацијом, која је урађена од стране продавца, и грађевинском дозволом (спољна браварија, фасада, лимарија) као и да изврше изградњу и плате прикључке на мрежу комуналне инфраструктуре (електроенергетску, водоводну, канализациону, гасну) а све у року од девет месеци од дана закључења предуговора о купопродаји локала. Трошкови пореза, овере предуговора и уговора, укњижења и други евентуални трошкови, који могу настати из реализације овог правног посла, падају на терет купца. По завршетку комплетног објекта, добијањем употребне дозволе за објекат и укњижењем објекта у катастар, закључује се коначан уговор о купопродаји локала и купац стиче право на укњижење власништва.

Почетни износ цене за отуђење локала утврђен је на основу Одлуке СО Трстеник, о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини, бр. 022-58-3/2018-01 од 12.10.2018. године, и износи 1550,00 eura/м2, што за површину од 48,00 м2, износи 74.400,00 eura. Понуђач не може понудити мање од 20,00 eura/м2 у односу на претходну понуду-лицитациони корак.

Јавно надметање ће се обавити дана 27.11.2018. године у просторијама Народног универзитета Трстеник, К. Милице бр. 16, сала Већнице на I спрату, са почетком у 12,00 сати.

Предметни локал се отуђује лицу које понуди највећу цену за предметни локал и које је дужно да потпише изјаву са назнаком излицитиране висине износа цене.

Депозит за учешће на јавном надметању износи 14.880,00 eura и исти се уплаћује у у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате, на текући рачун Општине Трстеник бр. 840-841151843-84, по моделу 97 позив на број 80-103, а накасније до 26.11.2018. године. Депозит учесника коме се отуђује локал биће урачунато у цену отуђења.

Садржај пријаве, начин и рок доставе пријаве

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која претходно уплате депозит и доставе попуњене пријаве (образац пријаве се налази на сајту www.direkcijats.rs.) са свим траженим доказима.

Опширније: Оглас Локали на Зеленој пијаци 3

   

Оглас Локали на Зеленој пијаци 2

Четвртак, 25 октобар 2018 11:42

 

На основу Закона о јавној својини (Сл. гл.РС бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. Закон, 108/16 и 113/2017), члана 19 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искориштавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл.гласник РС бр. 16/18) и Одлуке СО Трстеник бр. 022-58-2/2018-01 од 12.10.2018. године, Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник’’ из Трстеника

 

Р а с п и с у ј е

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

 

 

Подаци о непокретности која се отуђује

Предмет огласа је отуђење јавним надметањем непокретности у јавној својини општине Трстеник, и то пословног простора- ЛОКАЛ бр. 2 у изградњи, у приземљу Угаоног објекта на Зеленој пијаци у површини од 51,56 м2 који се налази на кат. парцели бр. 4142/1 КО Трстеник, уписане у Лист непокретности број 4423 КО Трстеник, потес ''Зелена пијаца'' у Трстенику.

Приступ локалу је предвиђен је са Улице Кнегиње Милице, у чијем појасу регулације је изграђена припадајућа комунална инфраструктура (водовод, кишна и фекална канализација, гас).

Локал се продаје у виђеном стању. Обавеза купца је да изврши завршне грађевинске радове у складу са техничком документацијом, која је урађена од стране продавца, и грађевинском дозволом (спољна браварија, фасада, лимарија) као и да изврше изградњу и плате прикључке на мрежу комуналне инфраструктуре (електроенергетску, водоводну, канализациону, гасну) а све у року од девет месеци од дана закључења предуговора о купопродаји локала. Трошкови пореза, овере предуговора и уговора, укњижења и други евентуални трошкови, који могу настати из реализације овог правног посла, падају на терет купца. По завршетку комплетног објекта, добијањем употребне дозволе за објекат и укњижењем објекта у катастар, закључује се коначан уговор о купопродаји локала и купац стиче право на укњижење власништва.

Почетни износ цене за отуђење локала утврђен је на основу Одлуке СО Трстеник, о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини, бр. 022-58-2/2018-01 од 12.10.2018. године, и износи 1550,00 eura/м2, што за површину од 51,56 м2, износи 79.918,00 eura. Понуђач не може понудити мање од 20,00 eura/м2 у односу на претходну понуду-лицитациони корак.

Јавно надметање ће се обавити дана 27.11.2018. године у просторијама Народног универзитета Трстеник, К. Милице бр. 16, сала Већнице на I спрату, са почетком у 11,30. сати.

Предметни локал се отуђује лицу које понуди највећу цену за предметни локал и које је дужно да потпише изјаву са назнаком излицитиране висине износа цене.

Депозит за учешће на јавном надметању износи 15.983,60 eura и исти се уплаћује у у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате, на текући рачун Општине Трстеник бр. 840-841151843-84, по моделу 97 позив на број 80-103, а накасније до 26.11.2018. године. Депозит учесника коме се отуђује локал биће урачунато у цену отуђења.

Садржај пријаве, начин и рок доставе пријаве

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која претходно уплате депозит и доставе попуњене пријаве (образац пријаве се налази на сајту www.direkcijats.rs.) са свим траженим доказима.

Опширније: Оглас Локали на Зеленој пијаци 2

   

Страна 1 од 14