О намаД
ирекција запланирање и  изградњу  " Трстеник" ЈП Трстеник, Живадина Апостоловића бр.4, основана је на седници Скупштине општине Трстеник од 30.06.2000 године, као јавно предузеће и иста је регистрована код Трговинског суда у Краљеву, Решењем Фи.1898/2000, 18.јула 2000. године. Основна делатност је просторно планирање и уређивање грађевинског земљишта.

У складу са законским прописима благовремено је извршено превођење предузећа у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре. Регистрована претежна делатност код Агенције је архитектонска делатност – шифра 7111.

Поред  наведене  делатности, предузеће обавља и послове везане за текуће и инестиционо одржавање путева и улица (хоризонтална и вертикална сигнализација), уређивање некатегорисаних путева , уређивање грађевинског земљишта (инфраструктурна мрежа), одршавање јавне хигијене и зеленила у граду, израду пројектне документације за оснивача и остала правна и физичка лица, вођење струног  надзора....

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Трстеник данас запошљава тридесет и седам (37) радника и то различитих струка.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

    Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Трстеник је систематизовало радна места у 4 сектора: 

        1. Сектор за опште, правне и економске послове

        2. Сектор за просторно и урбанистичко планирање и грађевинско земљиште

        3. Сектор инвестиционо – техничких послова

        4. Паркинг сервис