Оглас Насеље Шпиц

Субота, 15 септембар 2018 10:27

На основу Закона о планирању и изградњи (Сл. гл.РС бр. 72/09,81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13 Одлука УС, 132/14 и 145/14),  Одлуке о грађевинском земљишту (Сл.лист општине Трстеник бр 6/17) и Одлуке СО Трстеник бр. 022-39/2018-01 од 25.05.2018. године и Измене и допуне Одлуке СО Трстеник бр. 022-52/2018-01 од 23.08.2018. године, Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник’’ из Трстеника

Р а с п и с у ј е

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

 1 Подаци о грађевинском земљишту које се отуђује

    Предмет је отуђење јавним надметањем грађевинског земљишта у јавној својини општине Трстеник, и то кат.парцеле бр.4222/1 КО Трстеник, уписане у Лист непокретности број 4423 КО Трстеник, у  Улици Радмиле Ћосић, потес  ''Насеље Шпиц'' у Трстенику, у површини од 347 м2 .

   2. Намена објекта-индивидуално становање.  За наведено становање издата је Информација о локацији Одсека за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник бр. 350-93/217-06 од 09.01.2018. године у којој се наводи следеће:

Изградња стамбеног објекта маx П до П+2, индекс изграђености  И -до 0,90, степен заузетости земљишта С -до 30% . Паркирање решити искључиво уз објекат на постојећој парцели а у складу са важећим стандардима и нормативима (за планирано становање 1,20). 

3. Степен комуналне опремљености

Приступ грађевинској парцели предвиђен је са постојеће Улице Радмиле Ћосић, у чијем појасу регулације је изграђена припадајућа комунална инфраструктура (водовод, кишна и фекална канализација). Дуж саобраћајнице постоје ЕЕ и ТТ инсталације.

За утврђивање услова прикључења објекта на В и К потребно је прибавити услове ЈКСП ''Комстан'', а на ЕЕ  и ТТ мрежу потребно је прибавити услове ЕПС и Телекома Србије.

     Лице коме се отуђује грађевинско земљиште, обавезно је да о свом трошку изведе све  радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру своје грађевинске парцеле-обезбеди прикључке од примарних инсталација, по условима надлежних организација- за водовод и канализацију, електроенергетску, топловодну и телефонску мрежу и сл.., односно, да  надлежним комуналним предузећима плати трошкове за ЕДД мрежу и објекте, ТТ мрежу и објекте…

  4.Почетни износ цене  за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу Одлуке СО Трстеник, о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини, бр. 022-39/2018-01 од 25.05.2018. године и Измене и допуне Одлуке СО Трстеник бр. 022-52/2018-01 од 23.08.2018. године, износи 2.000,00 дин/м2, што за укупну површину од 347 м2, износи 694.000,00 динара.

 

    Предметно земљиште се отуђује лицу које понуди највећу цену за предметно земљиште и које је дужно да потпише изјаву са назнаком излицитиране висине износа цене.

    5. Рок и начин плаћања

Излицитирани износ се плаћа једнократно или у ратама, у року од 15 дана од пријема решења о отуђењу грађевинског земљишта. Уколико се врши плаћање у ратама, тада се прва рата плаћа у наведеном року а преостали износ у једнаким месечним ратама након закључења уговора. Као средство обезбеђења одложеног плаћања, купац је дужан да у року од 30 дана, од дана закључења  уговора, достави неопозиву банкарску гаранцију наплативу на први позив и без приговора, која гласи на преостали неплаћени износ и која је издата на рок који мора бити дужи од три месеца од дана доспећа последње рате, или успостави хипотеку на другој непокретности која вреди најмање 30% више од укупног износа недоспелих рата, у корист општине Трстеник. Депозит уплаћен у поступку јавног надметања не сматра се првом ратом.

  6.   Депозит за учешће на јавном надметању  износи 138.800,00 динара и исти се уплаћује на текући рачун Општине Трстеник бр. 840-841151843-84, по моделу 97 позив на број 80-103, а накасније до 15.10.2018. године до 12 сати.

       Депозит учесника коме се отуђује земљиште биће урачунато у цену отуђења, а лицима који су учествовали у поступку али нису излицитирали депозит се враћа у року од 5 дана од дана одржане седнице комисије.

 7. Садржај пријаве, начин и рок доставе пријаве

    Право учешћа имају сва правна и физичка лица .

Учесници су дужни да поднесу пријаву у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију и грађевинску парцелу се односи- ''Пријава за учешће на јавном надметању за отуђење кат.парцеле бр. 4222/1 КО Трстеник''. На позадини коверте, назначити ко је подносилац пријаве. Пријаве поднети на адресу (или лично на писарници предузећа):  Јавно  предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', Ж.Апостоловића бр.8., Трстеник .

Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита општини као и изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из огласа, најкасније до 15.10.2018.године, до 12 сати.

 Важиће само оне пријаве које стигну у ЈП до наведеног рока, без обзира да ли су послате поштом или су достављене лично. Пријава физичког лица на оглас мора да има јасну ознаку за коју се локацију конкурише, име и презиме, очево име, ЈМБГ, пуну адресу, телефон, мора бити потписана а за правна лица и предузетнике, и назив и седиште фирме, ПИБ, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, извод из АПР и потврду о ПИБ-у.

 Лицима која немају комплетну документацију по овом огласу, неће бити омогућено учешће на јавном надметању, а почетком исте не постоји могућност докомплетирања пријаве. Непотпуне и неблаговремене пријаве ће бити одбачене.

8.  Јавно надметање ће се обавити дана  16.10.2018. године у просторијама ЈП за уређивање грађевинског земљишта ‘’Трстеник’’ са почетком у 12,00. сати.

 Поступак јавног надметања спроводи комисија за расписивање јавног надметања.

  Да би се надметање спровело потребно је да се пријави и присуствујe један учесник-понуђач.

9.  Обавезе учесника после одржаног  јавног надметања

Учесник коме се отуђује земљиште, дужан је да у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу грађевинског земљишта, закључи уговор о отуђењу након уплате укупне цене, ако се плаћање врши једнократно, а ако се плаћање врши на рате, уплатом прве рате.    

Ако лице коме је решењем о отуђењу грађевинског земљишта, својом кривицом не закључи уговор у датом року, сматраће се да је одустао од дате локације и нема право повраћаја депозита.

  Уколико учесник који је излицитирао највећи износ цене, одустане, пошто председник комисије објави да је јавно надметање завршено а пре доношења решења о отуђењу грађевинског земљишта, нема право повраћаја депозита.

  У случају да лице коме је решењем отуђено грађевинско земљиште, не плати цену у року утврђену решењем о отуђењу, уколико одустане од отуђења после извршеног плаћања цене (целокупног или прве рате), а пре закључења уговора, СО Трстеник ће на предлог ЈП за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'',  донети решење о стављању ван снаге решења о отуђењу, при чему ова лица немају право на повраћај уплаћеног депозита по јавном огласу. 

10. Рок за привођење грађевинског земљишта намени тече од дана подношења пријаве радова, у складу са чланом 140 и чланом 148 Закона о планирању и изградњи.

    Ближе информације се могу добити у Јавном  предузећу за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', Ж.Апостоловића бр.8 или на тел. 037/712-047.

 Овај оглас се налази и на сајту Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник''-www.direkcijats.rs., огласним таблама Општинске управе Трстеник и ЈП за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник''.

Бр. 855-02

12.09.2018.                                                                                                                      

pdfПријава