Издавање објеката за новогодишњу продају

Среда, 29 новембар 2017 00:00

novogod_lokali

 

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''ТРСТЕНИК'' из Трстеника,

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

Да даје у закуп путем лицитације, 10 (десет) објеката за уличну продају-дрвене кућице, у ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ у Трстенику, на кат. Парцели бр.5408/1 КО Трстеник, у улици Кнегиње Милице, испред стамбено-пословног објекта ''Кула'' и робне куће, у свему према Елаборату о привременом постављању објеката за уличну продају.

Намена објеката је трговина (не храна и пиће). Прихватљиве су делатности које не захтевају постојање санитарно-хигијенских услова односно за које није неопходно постојање санитарног точећег места и санитарног чвора. Наведени објекти немају услове за прикључак на постојећу мрежу водовода и канализације и струје.

Монтажни објекти су од дрвета, у основи 2х2 м, са улазним бочним вратима димензије 0,90 х 2 м. Објекти су постављени на подлогу од вибропресованих плоча.

Лицитира се закуп објекта у периоду од 09.12.2017. до 16.01.2018. године. Закуп се плаћа одмах приликом закључивања уговора, а по завршеном поступку доделе.

Почетна цена закупа за јединицу износи 4.000,00 динара, са ПДВ-а.

Гарантни износ-депозит, који учесници уплаћују за учешће у лицитацији за закуп износи 1.000,00 динара по свакој јединици.

Такође, закупци су у oбавези да изврше превоз кућица на закупљену локацију, о свом трошку (са локације поред робне пијаце). По истеку закупа враћају их о свом трошку, на исто почетно место, а као гаранцију за повраћај истих дужни су да положе депозит у износу од 3.000,00 динара.

Депозит се уплаћује на благајни предузећа.

Учесници су дужни да поднесу пријаву за учешће на лицитацији за закуп са тачном ознаком јединице за коју конкуришу као и доказ о уплати депозита, , најкасније до 08.12.2017. године, до 9.00 сати.

Важиће само оне комплетне пријаве које стигну у предузеће до наведеног рока, без обзира да ли су послате поштом или су достављене лично.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

Пријава за учешће на лицитацији за закуп мора да има јасну ознаку за коју се јединицу конкурише, име и презиме, очево име, ЈМБГ, пуну адресу, телефон, а за правна лица назив и седиште фирме, ПИБ, овлашћење за лице које заступа исту.

Пријава за учешће се може подићи у предузећу или са веб сајта предузећа ''direkcijats.rs’’.

Лицитација ће се обавити дана 08.12.2017 године у просторијама ЈП за уређивање грађевинског земљишта ‘’Трстеник’’ са почетком у 10,00. сати.

Поступак спровођења лицитације спроводи комисија за расписивање лицитације. Закуп за доделу јединице формира се по принципу најповољније понуде.

Лицитациони корак износи 500,00 динара у односу на претходно понуђену цену, а да би се лицитирање спровело треба да се пријаве и присуствују најмање два лицитанта.

У случају да се за неку јединицу пријави један кандидат, исти може излицитирати наведену јединицу уколико прихвати да плати износ почетне цене увећан за 500,00 динара.

Учесник који добије јединицу у закуп, дужан је да одмах по додели јединице у закуп закључи уговор као и да изврши плаћање. Ако лице коме је дата у закуп јединица, својом кривицом не закључи уговор у датом року, сматраће се да је одустао од дате јединице и нема право повраћаја депозита. Тада се јединица додељује, следећем понуђачу.

Гарантни износ учесника који излицитира закуп јединице као најповољнији понуђач биће урачунато у цену закупа .

У случају одустанка закупца у току трајања закупа, предузеће задржава уплаћени закуп као и депозит на име повраћаја кућице на првобитну локацију.

Учесник који не успе у лицитацији за предметни закуп, има право на повраћај гарантних износа у року од 3 дана након одржане лицитације.

Учесник поступка који је незадовољан одлуком о додели јединице, може у року од 3 дана од пријема исте одлуке, уложити приговор Надзорном одбору предузећа.

Ближе информације се могу добити у ЈП за уређивање грађевинског земљишта, Ж. Апостоловића бр.4 или на тел. 037/712-047.  


pdfОбавештење

pdfПријава