Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

Петак, 16 децембар 2016 11:19

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Трстеник''

 

Расписује

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

 

Подаци о грађевинском земљишту које се отуђује:

Предмет отуђења је грађевинско земљиште у улици Светог Саве у Трстенику на делу кат. парцеле бр. 4052/5 КО Трстеник у димензијама 7,65х 7,30 м уписано у лист непокретности бр.3609 КО Трстеник, као јавна својина општине Трстеник.

Локација је обухваћена ПДР –а ''Коридор улице Свети Сава део I '' у Трстенику (Сл. лист општине Трстеник бр. 6/2013. ). На истој је предвиђена изградња пословног објекта мax П+0 бруто развијене површине од мах 55,84 м2 (габарити објекта мax 7,65 х 7,30 м ).

Пословни објекат има прилаз са истока, интерном саобраћајницом од ул. Светог Саве. По завршетку изградње објекта, инвеститор је у обавези да изврши уређење простора око објекта са прилазним стазама и паркинг простором као и да плати допринос за уређење градског грађевинског земљишта за оријентационо утврђену површину објекта.

Наведено земљиште је у целости опремљено. Лице коме се отуђује грађевинско земљиште, обавезно је да самостално обезбеди прикључке од примарних инсталација, по условима надлежних организација- за водовод и канализацију, електроенергетску, топловодну и телефонску мрежу и сл., и сноси све те трошкове.

Лицитира се цена грађевинског земљишта које се отуђује а почетна цена износи 3.200,00 дин/м2, што за површину испод објекта, од 55,84 м2, износи 178.688,00 динара.

Излицитирани износ се плаћа у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу грађевинског земљишта.

Гарантни износ за учешће на јавном надметању износи 18.000,00 динара и исти се уплаћује на текући рачун предузећа бр. 160-150521-48 .

Учесници су дужни да поднесу пријаву и доказ о уплати депозита предузећа, најкасније до 13.01.2017.године, до 10 сати. Важиће само оне пријаве које стигну у предузеће до наведеног рока, без обзира да ли су послате поштом или су достављене лично.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

Пријава на оглас мора да има јасну ознаку за коју се локацију конкурише, име и презиме, очево име, ЈМБГ, пуну адресу, телефон, а за правна лица назив и седиште фирме, ПИБ, овлашћење за лице које заступа исту, доказ о измиреним обавезама према општини Трстеник (по основу закупа, накнаде за уређење,накнаде за коришћење, локалне комуналне таксе и сл.).

Јавно надметање ће се обавити дана 13.01.2017. године у просторијама Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ‘’Трстеник’’ са почетком у 11,00. сати.

Поступак јавног надметања спроводи комисија за расписивање јавног надметања.

Лицима која немају комплетну документацију по овом огласу, неће бити омогућено учешће на јавном надметању, а почетком исте не постоји могућност докомплетирања пријаве.

Приликом јавног надметања сваки учесник у кругу не може понудити мање од 320 дин2, у односу на претходно понуђену цену.

Да би се надметање спровело треба да се пријаве и присуствују најмање два учесника-понуђача.

Предлог за отуђење локације формира се по принципу најповољнијег понуђача-највећа цена.

Лице коме се отуђује грађевинско земљиште је обавезно да плати цену у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу грађевинског земљишта. У случају да лице коме је решењем отуђено грађевинско земљиште не плати цену у року утврђеном решењем о отуђењу, Председник општине на предлог Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ‘’Трстеник’’ доноси решење о стављању ван снаге решења о отуђењу, при чему лице има право на повраћај уплаћеног износа на име цене, у номиналном износу, умањеног за депозит. Лице коме се отуђује грађевинско земљиште је дужно да у року од 30 дана од дана пријема решења, закључи уговор о отуђењу са Председником општине. Гарантни износ учесника који добије земљиште као најповољнији понуђач биће урачунато у цену.

Ако лице које је излицитирало највиши износ цене, одустане, пошто председник комисије објави да је јавно надметање завршено, а пре доношења решења о отуђењу грађевинског земљишта, сматраће се да је одустао од дате локације и нема право повраћаја депозита.

Инвеститор има обавезу да прибави грађевинску дозволу за изградњу предметног објекта у року од 6 месеци од дана закључења уговора, као и да наведени објекат приведе утврђеној намени, у року од 3 године.

Порез на пренос апсолутних права сноси стицалац наведеног земљишта.

Учесник који не успе на лицитацији има право на повраћај гарантног износа у року од 3 радна дана након одржане лицитације.

Ближе информације се могу добити у Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта "Трстеник'', Ж.Апостоловића бр.4 или на тел. 037/712-047.