Обавештење

Понедељак, 05 децембар 2016 12:38

novogod_lokali

ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И

ИЗГРАДЊУ ''ТРСТЕНИК'' ЈП

ТРСТЕНИК

Бр. 1747

05.12.2016.год.

 

Дирекција за планирање и изградњу ‘’Трстеник’’ ЈП Трстеник, на основу Решења Одсека за урбанизам, грађевинарество, комунално стамбене и еколошке послове бр. бр. 352-197/2016-06 од 29.11.2016. године а у складу са Елаборатом о привременом постављању објеката за уличну продају на кат. Парцели бр. 5408/1 КО Трстеник

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

Да расписује лицитацију за давање у закуп објеката за уличну продају у периоду од 15.12.2016. године па до 15.01.2017. године- 10 јединица, у ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ у Трстенику, на кат. парцели бр.5408/1 КО Трстеник, потес ''улица Цара Душана'' у улици Кнегиње Милице, -испред стамбено-пословног објекта ''Кула'' и робне куће, у свему према Елаборату привременог постављања објеката за уличну продају бр. 1639 од 17.11.2016. године.

Намена објекта је трговина – продаја честитки, сувенира, украсних и других предмета и сл. Прихватљиве су делатности које не захтевају постојање санитарно-хигијенских услова, односно за које није неопходно постојање санитарног точећег места и санитарног чвора. Монтажни објекти су од дрвета, у основи 2х2 м, са улазним бочним вратима димензије 0,90х2 м. Постављени су у низу, у пару (по два заједно). Објекти су постављени на подлогу од вибропресованих плоча.

Објекти немају директан колски прилаз обзиром да се налази на пешачкој комуникацији. Посредан колски прилаз омогућен је из Улице Др Милуновића.

Наведени објекти немају услове за прикључак на постојећу мрежу водовода и канализације. На објектима се планира постављање декоративне расвете (у периоду новогодичњих и божићних празника).

Лицитира се закуп објекта у периоду од 15. децембра 2016. године па до 15.01.2017. године, и исти се плаћа у целости приликом закључивања уговора.

Наведени закуп се, на захтев закупца за наведени период, може продужити, и даље, под истим излицитираним условима, уколико у року од пет дана пре истека закупа, поднесе писмени захтев за продужење истог.

Почетна цена је 5.000,00 дин , без ПДВ, за месец дана закупа једне јединице од 4 м2 .

Гарантни износ-депозит, који учесници уплаћују за учешће у лицитацији, за једну јединицу, износи 3.000,00 динара и исти се уплаћује на благајни предузећа у рачуноводству.

Учесници су дужни да поднесу пријаву за лицитацију са тачном ознаком јединице за коју конкурише као и доказ о уплати депозита Дирекцији, најкасније до 13.12.2016. године, до 10.00 сати. Важиће само оне комплетне пријаве које стигну у Дирекцију до наведеног рока, без обзира да ли су послате поштом или су достављене лично.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, под условом да су измирили све доспеле буџетске обавезе за које евиденцију води Дирекција-накнаде за уређење, коришћење и закуп.

Пријава на лицитацију мора да има јасну ознаку за коју се јединицу конкурише, име и презиме, очево име, ЈМБГ, пуну адресу, телефон, а за правна лица назив и седиште фирме, ПИБ, овлашћење за лице које заступа исту.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Лицитација ће се обавити дана 13.12.2016. године у просторијама Дирекције за планирање и изградњу ‘’Трстеник’’ ЈП са почетком у 11,00. сати.

Поступак спровођења лицитације спроводи комисија за расписивање лицитације.

Приликом јавне лицитације сваки учесник у кругу не може понудити мање од 500,00 динара у односу на претходно понуђену цену, а да би се лицитирање спровело треба да се пријаве и присуствују најмање два лицитанта.

У случају да се за неку јединицу пријави један кандидат, исти може излицитирати наведену јединицу уколико прихвати да плати износ почетне цене увећан за 500,00 динара.

Предлог за доделу јединице у закуп, формира се по принципу најповољнијег понуђача.

Учесник који добије јединицу у закуп, дужан је да у року од 8 дана од дана доношења акта о давању у закуп, закључи уговор о закупу са Дирекцијом. Ако лице коме је дата у закуп јединица, својом кривицом не закључи уговор у датом року, сматраће се да је одустао од дате јединице и нема право повраћаја депозита.Тада се јединица додељује, следећем учеснику на ранг листи.

Гарантни износ учесника који излицитира закуп јединице као најповољнији понуђач биће урачунато у цену закупа .

У случају одустанка закупца у току трајања закупа, Дирекција задржава уплаћени закуп.

Учесник који не успе на лицитацији има право на повраћај гарантног износа у року од 3 дана након одржане лицитације.

Учесник лицитације који је незадовољан одлуком о додели локације, може у року од 3 дана од пријема исте одлуке, уложити приговор Надзорном одбору Дирекције.


Ближе информације се могу добити у Дирекцији, Ж. Апостоловића бр.4 или на тел. 037/712-047.