Издавање објеката за новогодишњу продају

Среда, 29 новембар 2017 00:00

novogod_lokali

 

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''ТРСТЕНИК'' из Трстеника,

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

Да даје у закуп путем лицитације, 10 (десет) објеката за уличну продају-дрвене кућице, у ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ у Трстенику, на кат. Парцели бр.5408/1 КО Трстеник, у улици Кнегиње Милице, испред стамбено-пословног објекта ''Кула'' и робне куће, у свему према Елаборату о привременом постављању објеката за уличну продају.

Намена објеката је трговина (не храна и пиће). Прихватљиве су делатности које не захтевају постојање санитарно-хигијенских услова односно за које није неопходно постојање санитарног точећег места и санитарног чвора. Наведени објекти немају услове за прикључак на постојећу мрежу водовода и канализације и струје.

Монтажни објекти су од дрвета, у основи 2х2 м, са улазним бочним вратима димензије 0,90 х 2 м. Објекти су постављени на подлогу од вибропресованих плоча.

Лицитира се закуп објекта у периоду од 09.12.2017. до 16.01.2018. године. Закуп се плаћа одмах приликом закључивања уговора, а по завршеном поступку доделе.

Почетна цена закупа за јединицу износи 4.000,00 динара, са ПДВ-а.

Гарантни износ-депозит, који учесници уплаћују за учешће у лицитацији за закуп износи 1.000,00 динара по свакој јединици.

Такође, закупци су у oбавези да изврше превоз кућица на закупљену локацију, о свом трошку (са локације поред робне пијаце). По истеку закупа враћају их о свом трошку, на исто почетно место, а као гаранцију за повраћај истих дужни су да положе депозит у износу од 3.000,00 динара.

Депозит се уплаћује на благајни предузећа.

Учесници су дужни да поднесу пријаву за учешће на лицитацији за закуп са тачном ознаком јединице за коју конкуришу као и доказ о уплати депозита, , најкасније до 08.12.2017. године, до 9.00 сати.

Опширније: Издавање објеката за новогодишњу продају

   

Оглас

Понедељак, 29 мај 2017 11:05

Бр. 624/1

24.05.2017.

 

На основу члана 15 Одлуке о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима (Службени лист општине Трстеник бр. 2/17) и Решења в.д. директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ‘’Трстеник’’, Комисија за спровођење поступка продаје покретних ствари –возила Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ‘’Трстеник’’

О Г Л А Ш А В А

 

 

Продају путем јавног надметања путничких возила :

 


Ред. Бр.

Назив возила

Год. произв.

Тежина возила -кг

Стање возила

Депозит за учешће на јав. Надметању- дин

Почетна цена у динарима

1.

Застава 128

1987

835

Неупотребљ.

1.100,00

10.855,00

2.

Застава 750

1984

605

Неупотребљ.

1.000.00

7865,00

3.

Фиат УНО

-

810

Неупотребљ.

1.000,00

10.530,00

4.

Голф 1

1978

1.230

Неупотребљ.

1.600,00

15.990,00

 
Возила се продају појединачно, у виђеном стању, и могу се погледати у на депоу паркинга у кругу ''Западне Мораве'' у Трстенику, поред магистралног пута Крушевац –Краљево, сваког радног дана у периоду од 09-14 сати..

Гарантни износ- депозит, за свако појединачно возило, се уплаћује на текући рачун бр. 160-152448-87.

Учесници су дужни да поднесу пријаву са тачном ознаком возила за које се надмећу, као и доказ о уплати депозита за учешће најкасније до 05.06.2017.године, до 10 сати.

Важиће само оне пријаве које стигну у предузеће до наведеног рока,-комплетно са валидним траженим прилозима из претходног става.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

Пријава на оглас мора да има јасну ознаку за које се возило конкурише, име и презиме, очево име, ЈМБГ, пуну адресу, телефон, а за правна лица назив и седиште фирме, ПИБ, овлашћење за лице које заступа исту.

Да би се јавно надметање спровело неопходно је да се пријави најмање један учесник за свако возило (пријава благовремена, потпуна и исправна), под условом да учесник прихвати утврђену почетну вредност увећану за један лицитациони корак.

Јавно надметање ће се обавити дана 05.06.2017. године у просторијама Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ‘’Трстеник’’ –бивша Дирекција, на првом спрату у ул Ж. Апостоловића бр. 4 са почетком у 11,00. сати.

Поступак спровођења јавног надметања за продају ствари-возила спроводи комисија, по принципу највише понуђене цене.

Опширније: Оглас

   

Обавештење

Понедељак, 29 мај 2017 10:16

garaze_iza_takova

 

Бр..622/1

25.05.2017.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ТРСТЕНИК

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

Да у име Општине Трстеник, расписује конкурс за доделу јавне површине у закуп на одређено време до 5 година, односно до привођења планираној намени, а ради постављања мањих монтажних објеката гараже- 5 јединицa габарита 3,00 x 5,00 м, односно 15,00 м2, на новоизграђеном паркинг простору који је оивчен улицама Вука Караџиића и Улицом Радоја Крстића у Трстенику, нa кат. парцели бр. 3877 KO Tрстеник, а у свему према Програму постављања мањих монтажних објеката бр. 350-7/2017-03 од 30.01.2017. године.

Наведени објекат је типа гаража, спратности П+O (приземље). Намена oбјекта je гаражирање путничких возила. Објекат поставити на бетонску подлогу, као монтажни, са oсновним конструктивним системом од дрвета или од челика, а у свему према Програму постављања мањих монтажних објеката од 30.01.2017.године. Објекте максимално уклопити изабраним материјалима и бојом са околним објектима. По извршеном постављању гараже, инвеститор је у обавези да изврши уређење простора око гараже- уређење зеленила у непосредној близини објеката, уређивањe платоа на којем се налази гаражи и сл.

Наведени објекти немају услове за прикључак на комуналну инфракстуру. Лице коме се даје у закуп јавна површина грађевинског земљишта на одређено време, обавезно је да пре потписивања уговора о закупу, достави Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове, идејну скицу за изградњу тог објекта.

 

Лицитира се закуп грађевинског земљишта и исти се плаћа унапред за годину дана,а почетна цена је 50,00 динара/м2, што за површину једне гараже од 15 m2 износи 750,00 динара месечно, oдносно за годину дана по јединици унапред, износи 9.000,00 дин.

Опширније: Обавештење

   

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

Петак, 16 децембар 2016 11:19

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Трстеник''

 

Расписује

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

 

Подаци о грађевинском земљишту које се отуђује:

Предмет отуђења је грађевинско земљиште у улици Светог Саве у Трстенику на делу кат. парцеле бр. 4052/5 КО Трстеник у димензијама 7,65х 7,30 м уписано у лист непокретности бр.3609 КО Трстеник, као јавна својина општине Трстеник.

Локација је обухваћена ПДР –а ''Коридор улице Свети Сава део I '' у Трстенику (Сл. лист општине Трстеник бр. 6/2013. ). На истој је предвиђена изградња пословног објекта мax П+0 бруто развијене површине од мах 55,84 м2 (габарити објекта мax 7,65 х 7,30 м ).

Опширније: Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

   

Страна 3 од 14