Оглас издавање локала за новогодишњу продају

Понедељак, 10 децембар 2018 00:00

novogod_lokali

Бр.1160

05.12.2018.год.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''ТРСТЕНИК'' из Трстеника, у складу са Закључком Општинског већа општине Трстеник од 30.11.2018. год.

О Б А В Е Ш Т А В А                  

Да даје у закуп путем лицитације, 9 (девет) објеката за уличну продају -дрвене кућице, у ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ у Трстенику, на кат. парцели бр. 5408/1 КО Трстеник, у улици Кнегиње Милице, испред стамбено-пословног објекта ''Кула'' и робне куће.

Намена објеката је трговина (не храна и пиће). Прихватљиве су делатности које не захтевају постојање санитарно-хигијенских услова односно за које није неопходно постојање санитарног точећег места и санитарног чвора. Наведени објекти немају услове за прикључак на постојећу мрежу водовода и канализације и струје.

Монтажни објекти су од дрвета, у основи 2х2 м, са улазним бочним вратима димензије 0,90 х 2 м. Објекти су постављени на подлогу од вибропресованих плоча.

Лицитира се закуп објекта у периоду од  15.12.2018. до 16.01.2019.  године. Закуп се плаћа одмах приликом закључивања уговора, а по завршеном поступку доделе.

Лицитација ће се обавити дана 13.12.2018.  године у просторијама ЈП за уређивање грађевинског земљишта ‘’Трстеник’’ са почетком у 10,00. сати.

Опширније: Оглас издавање локала за новогодишњу продају

   

Оглас Зелена пијаца

Субота, 15 септембар 2018 10:42

На основу Закона о планирању и изградњи (Сл. гл.РС бр. 72/09,81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13 Одлука УС, 132/14 и 145/14),  Одлуке о грађевинском земљишту (Сл.лист општине Трстеник бр 6/17) и Одлуке СО Трстеник бр. 022-51/2018-01 од 23.08.2018. године, Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник’’ из Трстеника

Р а с п и с у ј е

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

 1 Подаци о грађевинском земљишту које се отуђује

    Предмет је отуђење јавним надметањем грађевинског земљишта у јавној својини општине Трстеник, и то кат.парцеле бр.4151/2 КО Трстеник, уписане у Лист непокретности број 4423 КО Трстеник, потес  ''Зелена пијаца'' у Трстенику, у површини од 79 м2 .

2. Намена објекта- Пословнa делатност, објекат мах П +1.

3. Степен комуналне опремљености

Приступ грађевинској парцели предвиђен је са постојеће Улице Кнегиње Милице, у чијем појасу регулације је изграђена припадајућа комунална инфраструктура (водовод, кишна и фекална канализација). Дуж саобраћајнице постоје ЕЕ и ТТ инсталације.

За утврђивање услова прикључења објекта на В и К потребно је прибавити услове ЈКСП ''Комстан'', а на ЕЕ  и ТТ мрежу потребно је прибавити услове ЕПС и Телекома Србије.

     Лице коме се отуђује грађевинско земљиште, обавезно је да о свом трошку изведе све  радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру своје грађевинске парцеле-обезбеди прикључке од примарних инсталација, по условима надлежних организација- за водовод и канализацију, електроенергетску, топловодну и телефонску мрежу и сл.., односно, да  надлежним комуналним предузећима плати трошкове за ЕДД мрежу и објекте, ТТ мрежу и објекте…

  4.   Почетни износ цене  за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу Одлуке СО Трстеник, о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини, бр. 022-51/2018-01 од 23.08.2018. годин, износи 6.000,00 дин/м2, што за укупну површину од 79 м2, износи 474.000,00 динара.

    Предметно земљиште се отуђује лицу које понуди највећу цену за предметно земљиште и које је дужно да потпише изјаву са назнаком излицитиране висине износа цене.

    5. Рок и начин плаћања

Излицитирани износ се плаћа једнократно или у ратама, у року од 15 дана од пријема решења о отуђењу грађевинског земљишта. Уколико се врши плаћање у ратама, тада се прва рата плаћа у наведеном року а преостали износ у једнаким месечним ратама након закључења уговора. Као средство обезбеђења одложеног плаћања, купац је дужан да у року од 30 дана, од дана закључења  уговора, достави неопозиву банкарску гаранцију наплативу на први позив и без приговора, која гласи на преостали неплаћени износ и која је издата на рок који мора бити дужи од три месеца од дана доспећа последње рате, или успостави хипотеку на другој непокретности која вреди најмање 30% више од укупног износа недоспелих рата, у корист општине Трстеник. Депозит уплаћен у поступку јавног надметања не сматра се првом ратом.

  6.   Депозит за учешће на јавном надметању  износи 94.800,00 динара и исти се уплаћује на текући рачун Општине Трстеник бр. 840-841151843-84, по моделу 97 позив на број 80-103, а накасније до 15.10.2018. године.

       Депозит учесника коме се отуђује земљиште биће урачунато у цену отуђења, а лицима који су учествовали у поступку али нису излицитирали депозит се враћа у року од 5 дана од дана одржане седнице комисије.

 7. Садржај пријаве, начин и рок доставе пријаве

    Право учешћа имају сва правна и физичка лица .

Опширније: Оглас Зелена пијаца

   

Оглас Насеље Шпиц

Субота, 15 септембар 2018 10:27

На основу Закона о планирању и изградњи (Сл. гл.РС бр. 72/09,81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13 Одлука УС, 132/14 и 145/14),  Одлуке о грађевинском земљишту (Сл.лист општине Трстеник бр 6/17) и Одлуке СО Трстеник бр. 022-39/2018-01 од 25.05.2018. године и Измене и допуне Одлуке СО Трстеник бр. 022-52/2018-01 од 23.08.2018. године, Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник’’ из Трстеника

Р а с п и с у ј е

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

 1 Подаци о грађевинском земљишту које се отуђује

    Предмет је отуђење јавним надметањем грађевинског земљишта у јавној својини општине Трстеник, и то кат.парцеле бр.4222/1 КО Трстеник, уписане у Лист непокретности број 4423 КО Трстеник, у  Улици Радмиле Ћосић, потес  ''Насеље Шпиц'' у Трстенику, у површини од 347 м2 .

   2. Намена објекта-индивидуално становање.  За наведено становање издата је Информација о локацији Одсека за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и еколошке послове општинске управе Трстеник бр. 350-93/217-06 од 09.01.2018. године у којој се наводи следеће:

Изградња стамбеног објекта маx П до П+2, индекс изграђености  И -до 0,90, степен заузетости земљишта С -до 30% . Паркирање решити искључиво уз објекат на постојећој парцели а у складу са важећим стандардима и нормативима (за планирано становање 1,20). 

3. Степен комуналне опремљености

Приступ грађевинској парцели предвиђен је са постојеће Улице Радмиле Ћосић, у чијем појасу регулације је изграђена припадајућа комунална инфраструктура (водовод, кишна и фекална канализација). Дуж саобраћајнице постоје ЕЕ и ТТ инсталације.

За утврђивање услова прикључења објекта на В и К потребно је прибавити услове ЈКСП ''Комстан'', а на ЕЕ  и ТТ мрежу потребно је прибавити услове ЕПС и Телекома Србије.

     Лице коме се отуђује грађевинско земљиште, обавезно је да о свом трошку изведе све  радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру своје грађевинске парцеле-обезбеди прикључке од примарних инсталација, по условима надлежних организација- за водовод и канализацију, електроенергетску, топловодну и телефонску мрежу и сл.., односно, да  надлежним комуналним предузећима плати трошкове за ЕДД мрежу и објекте, ТТ мрежу и објекте…

  4.Почетни износ цене  за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу Одлуке СО Трстеник, о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини, бр. 022-39/2018-01 од 25.05.2018. године и Измене и допуне Одлуке СО Трстеник бр. 022-52/2018-01 од 23.08.2018. године, износи 2.000,00 дин/м2, што за укупну површину од 347 м2, износи 694.000,00 динара.

Опширније: Оглас Насеље Шпиц

   

Аукцијска продаја

Четвртак, 21 јун 2018 12:38

На основу члана 35 Закона о хипотеци (Сл. гл.РС бр. 115/05, 60/15, 63/15-Одлука УС и 83/15) и Извршне исправе- по Решењу РГЗ бр. 952-02-12-9/14 од 14.03.2014. године озабележби хипотекарне продаје, ради наплате новчаног потраживања хипотекарног повериоцау износу од6.680.040,43 дин као главног дуга, на именакнаде за уређење градског грађевинског земљишта, и припадајуће законске затезне камате, почев од 14.03.2013. године па до исплате, као и свих трошковакоји проистекну из поступка продаје, Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник’’ из Трстеника, р а с п и с у ј е

ОГЛАС

О ПРВОЈ АУКЦИЈСКОЈ ХИПОТЕКАРНОЈ ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ

1.  Подаци о продавцу:

Хипотекарни поверилац-Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник’’ из Трстеника, Ж. Апостоловића бр. 8, мат. бр. 17273388 (као законски заступник хипотекарног дужника)

 2.  Подаци о непокретности која се продаје:

-пословни простор-објекат бр. 1 улаз 8А, у  укупној површини од 132м2,  који се састоји од две просторије трговине-у приземљу 55,61 м2 и на спрату, 76,55 м2. Објекат се налази у оквиру пословно стамбене зграде бр. 1, у Улици Мирославе Милошевић бр. 10 у Трстенику, изграђене на кат. парц. бр. 2830 КО Трстеник, све уписано у ''В'' листу непокретности  бр.2204 КО Трстеник, новија градња, у строгом центру града, са добрим прилазом и видљивошћу. Непокретност није тренутно слободна од лица и ствари.

3.Подаци о цени

Тржишна вредност предметне непокретности,утврђена од стране овлашћеног лиценцираног проценитеља, износи 10.923.792,00динара, с тим да почетна цена на првој аукцијској продаји износи 10.000.000,00динара (почетна цена је већа од минималних 75% од утврђене тржишне вредности). Понуђач не може понудити мање од 100.000,00динарау односу на претходну понуду-лицитациони корак.

    Предметна непокретност се отуђује лицу које понуди највећу цену и који је у обавези да потпише изјаву са назнаком излицитиране висине износа цене. Купац сноси све трошкове око такси и пореза, а ради преноса власништва. Трошкови процене, оглашавања, и организације спровођења аукције наплатиће се из цене добијене аукцијом, све у складу са чланом 41 Закона о хипотеци.

4.  Време и место прве аукције

Аукцијаће се обавити дана24.07.2018. године у просторијама Народног универзитета Трстеник, К. Милице бр. 16, сала Већнице на I спрату, са почетком у 11,00. сати.

 Поступак јавног надметања спроводи комисија за спровођење аукције.  Да би се надметање спровело потребно је да се пријави и присуствују један учесник-понуђач.

Право учешћа на аукцији имају сва правна и физичка лица која претходно уплате депозит и доставе попуњене пријаве (образац пријаве се налази на сајту www.direkcijats.rs.) са доказом о уплати депозита.  Пријаве са доказом о уплати депозита се достављају на писарници  Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта '''Трстеник'', Ж. Апостоловића бр. 8 у Трстенику, Iспрат, или поштом под условом да пристигне у предузеће  најкасније 23.07.2018. године до 10 сати.

Опширније: Аукцијска продаја

   

Страна 2 од 14