ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

 

ГУП Трстеника донет је 1985 са планским решењима до 2001 год био је превезиђен већ 1990.Одлука о изради новог ГУП а Трстеника донета је 29.08.2002 год, а радна верзија ја урадђена од стране Центра за планирање урбаног развоја из Београда,  јуна 2003. Почетком 2009 максимално су појачане активноти на доношењу новог Гупа тако да је јавни увид нацрта Гуп-а завршен 25.08.2009. ГУП је усвојен  на свечаној седници 29.12.2009 у Трстенику.  Усвајањем нацрта Гупа исти постаје један од веома важних стратешких докумената на основу кога ће бити дефинисан даљи раст и развој градског подручија Трстеника.

Просторни план Општине као најважнији стратешки план је у фази израде. Усвојена је стратегија развоја планског подручија која је услов за даљу израду просторног плана. Просторним планом Општине глобално ће бити одређена намена земљишта, саобраћајни и инфраструктурни коридори, биће заштићени природни ресурси, културно наслеђе, донете мере заштите природе као и друге, од животне важности значајне категорије.

Примарни интерес целе општине је да буду дефинисана грађевинска подручјиа за сва насељена места, јер би се само на тај начин заштитило пољопривредно земљиште, наш најважнији привредни ресурс који је ограничене и који се, једном уништен, тешко обнавља. Како би што боље дефинисали грађевинска подручја на територији Општине, а имајући у виду да су катастарске подлоге са стањем из 1936 год. урађен је и орто фото план општине Трстеник.

Приципи и циљеви ГУП-а

 • Дефинисање сратегије просторног развоја Трстеника ускладу са принципима одрживог развоја полазећи од реалности времена
 • Заустављање девестирање јавног  и  заједничког  простора
 • Максимално поштовање локалног индетитета
 • Заустављање деградације грађевинског фонда и очување индетитета града
 • Усмеравање навика и жеља градитеља у плански организован облик грађења
 • Одржив развој града
 • Трансформација већ  изграђеног  простора у уређену урбану целину
 • Хармонизација саобраћаја
 • Прожимање компатибилних градских садржаја и изоловање оних који директно утичу на квалитет животне средине
 • Функционално и технолошко осавремењивање инфраструктурних система са циљем очувања животне средине
 • Заштита зоне изворишта пијаће воде за Трстеник
 • Заштита постојећих водених токова
 • Оживљавање друштвеног стандарда
plan_namene_povrsina