Оглас

Понедељак, 29 мај 2017 11:05

Бр. 624/1

24.05.2017.

 

На основу члана 15 Одлуке о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима (Службени лист општине Трстеник бр. 2/17) и Решења в.д. директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ‘’Трстеник’’, Комисија за спровођење поступка продаје покретних ствари –возила Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ‘’Трстеник’’

О Г Л А Ш А В А

 

 

Продају путем јавног надметања путничких возила :

 


Ред. Бр.

Назив возила

Год. произв.

Тежина возила -кг

Стање возила

Депозит за учешће на јав. Надметању- дин

Почетна цена у динарима

1.

Застава 128

1987

835

Неупотребљ.

1.100,00

10.855,00

2.

Застава 750

1984

605

Неупотребљ.

1.000.00

7865,00

3.

Фиат УНО

-

810

Неупотребљ.

1.000,00

10.530,00

4.

Голф 1

1978

1.230

Неупотребљ.

1.600,00

15.990,00

 
Возила се продају појединачно, у виђеном стању, и могу се погледати у на депоу паркинга у кругу ''Западне Мораве'' у Трстенику, поред магистралног пута Крушевац –Краљево, сваког радног дана у периоду од 09-14 сати..

Гарантни износ- депозит, за свако појединачно возило, се уплаћује на текући рачун бр. 160-152448-87.

Учесници су дужни да поднесу пријаву са тачном ознаком возила за које се надмећу, као и доказ о уплати депозита за учешће најкасније до 05.06.2017.године, до 10 сати.

Важиће само оне пријаве које стигну у предузеће до наведеног рока,-комплетно са валидним траженим прилозима из претходног става.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

Пријава на оглас мора да има јасну ознаку за које се возило конкурише, име и презиме, очево име, ЈМБГ, пуну адресу, телефон, а за правна лица назив и седиште фирме, ПИБ, овлашћење за лице које заступа исту.

Да би се јавно надметање спровело неопходно је да се пријави најмање један учесник за свако возило (пријава благовремена, потпуна и исправна), под условом да учесник прихвати утврђену почетну вредност увећану за један лицитациони корак.

Јавно надметање ће се обавити дана 05.06.2017. године у просторијама Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ‘’Трстеник’’ –бивша Дирекција, на првом спрату у ул Ж. Апостоловића бр. 4 са почетком у 11,00. сати.

Поступак спровођења јавног надметања за продају ствари-возила спроводи комисија, по принципу највише понуђене цене.

Учесник који је понудио највећу цену за возило, потписује на записник изјаву којом се обавезује да у року из огласа уплати разлику, између уплаћеног депозита до висине износа излицитиране цене.

Након извршеног јавног надметања Комисија доноси одлуку о додели возила. Одлука Комисије објављује се на огласној табли Предузећа, у року од три дана од завршетка поступка јавног надметања.

Учесник јавног надметања незадовољан одлуком Комисије може уложити приговор, Надзорном одбору, у року од три дана, од дана објављивања одлуке на огласној табли Предузећа.

Одлука Надзорног одбора је коначна и објављује се на огласној табли предузећа.

Учесник јавног надметања, који је понудио највиши износ, дужан је да у року од 8 дана од дана пријема коначне одлуке, уплати разлику преосталог износа између уплаћеног депозита до висине износа излицитиране цене.

Уколико не исплати преостали износ у року из претходног става, губи право на закључење уговора и право на повраћај средстава уплаћених на име депозита.

Након уплате целокупног излицитираног износа, у року од 8 дана, потписује се уговор а купац преузима ствар-возило.

У случају одустанка учесника који је дао најбољу понуду, позива се други учесник, који је дао другу најбољу понуду.

Ако се не изврши избор најповољније понуде, комисија констатује да продаја није успела и доноси закључак да се продаја наставља путем непосредне погодбе, у складу са Одлуком о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима.

Приликом конкурисања сваки учесник у кругу не може понудити мање од 100 дин за возило у односу на претходно понуђену цену.

Учесник који не успе на јавном надметању има право на повраћај гарантног износа у року од 3 дана од дана коначности одлуке о додели возила.

 

Ближе информације се могу добити у Предузећу-бивша Дирекција, Ж.Апостоловића бр.4 или на тел. 037/712-047.