Обавештење

Понедељак, 29 мај 2017 10:16

garaze_iza_takova

 

Бр..622/1

25.05.2017.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ТРСТЕНИК

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

Да у име Општине Трстеник, расписује конкурс за доделу јавне површине у закуп на одређено време до 5 година, односно до привођења планираној намени, а ради постављања мањих монтажних објеката гараже- 5 јединицa габарита 3,00 x 5,00 м, односно 15,00 м2, на новоизграђеном паркинг простору који је оивчен улицама Вука Караџиића и Улицом Радоја Крстића у Трстенику, нa кат. парцели бр. 3877 KO Tрстеник, а у свему према Програму постављања мањих монтажних објеката бр. 350-7/2017-03 од 30.01.2017. године.

Наведени објекат је типа гаража, спратности П+O (приземље). Намена oбјекта je гаражирање путничких возила. Објекат поставити на бетонску подлогу, као монтажни, са oсновним конструктивним системом од дрвета или од челика, а у свему према Програму постављања мањих монтажних објеката од 30.01.2017.године. Објекте максимално уклопити изабраним материјалима и бојом са околним објектима. По извршеном постављању гараже, инвеститор је у обавези да изврши уређење простора око гараже- уређење зеленила у непосредној близини објеката, уређивањe платоа на којем се налази гаражи и сл.

Наведени објекти немају услове за прикључак на комуналну инфракстуру. Лице коме се даје у закуп јавна површина грађевинског земљишта на одређено време, обавезно је да пре потписивања уговора о закупу, достави Одсеку за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове, идејну скицу за изградњу тог објекта.

 

Лицитира се закуп грађевинског земљишта и исти се плаћа унапред за годину дана,а почетна цена је 50,00 динара/м2, што за површину једне гараже од 15 m2 износи 750,00 динара месечно, oдносно за годину дана по јединици унапред, износи 9.000,00 дин.

Гарантни износ за једну јединицу износи 4.000,00 динара и исти се уплаћује на текући рачун бр. 160-152448-87.

Учесници су дужни да поднесу пријаву са тачном ознаком јединице за коју конкурише, доказ да су измирене обавезе из претходног периода према локалној самоуправи као и доказ о уплати депозита за учешће најкасније до 06.06.2017.године, до 10 сати.

Важиће само оне пријаве које стигну у предузеће до наведеног рока,-комплетно са валидним тарженим прилозима из претходног става.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

Пријава на оглас мора да има јасну ознаку за коју се локацију конкурише, име и презиме, очево име, ЈМБГ, пуну адресу, телефон, а за правна лица назив и седиште фирме, ПИБ, овлашћење за лице које заступа исту.

Да би се лицитација спровела неопходно је да се пријави најмање један учесник за сваку јединицу (пријава благовремена, потпуна и исправна), уз услов да прихвати утврђену почетну вредност увећану за један лицитациони корак.

Лицитација ће се обавити дана 06.06.2017. године у просторијама Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ‘’Трстеник’’ на првом спрату у ул Ж. Апостоловића бр.4 са почетком у 11,00. сати.

Поступак спровођења лицитације и доделе земљишта -јединица у закуп спроводи комисија, по принципу највише излицитираног износа закупа. Учесник који је излицитирао највиши износ закупнине одређене јединице, потписује на записник изјаву којом се обавезује да у року из огласа уплати разлику, између уплаћеног депозита до висине износа излицитиране цене закупа.

Након извршене лицитације Комисија доноси предлог одлуке о додели јединице у закуп. Одлука комисије доставља се свим учесницима лицитације.

Учесник лицитације незадовољан предлогом одлуке комисије може уложити приговор, Општинском већу, у року од осам дана од дана достављања одлуке.

По истеку рока за подношење приговора, Општинско веће доноси коначну одлуку о давању у закуп локације-јединица, најуспешнијем лицитанту, који је дужан да у року од 8 дана од дана пријема коначне одлуке, закључи уговор у о закупу.

Уколико се уговор о закупу не закључи у року из претходног става, губи се право на заснивање закуподавног односа и право на повраћај средстава уплаћених на име депозита. Лице коме се додели локација за закуп, дужно је да изврши уплату закупа унапред за текућу годину, у року од осам дана од дана пријема коначне одлуке о додели јединице. Гарантни износ учесника, који добије земљиште у закуп, као најповољнији понуђач, биће урачунато у цену закупа. Преостали закуп ће се плаћати на годишњем нивоу, а у складу са важећом одлуком која регулише ову материју (усклађивање са порастом цена на мало).

Уколико учесник који добије земљиште у закуп, не уплати закупнину, доноси се одлука о додели локације, учеснику конкурса, који је следећи на ранг листи.

Приликом конкурисања сваки учесник у кругу не може понудити мање од 5 дин/м2 за локацију у односу на претходно понуђену цену, а да би се рангирање спровело треба да пристигну најмање две понуде.

Учесник који добије локацију у закуп, дужан је да у року од 30 дана од дана правоснажности акта о давању у закуп, закључи уговор о закупу са Општином. Ако лице коме је дато у закуп грађевинско земљиште, својом кривицом, не закључи уговор у датом року, сматраће се да је одустао од дате локације и нема право повраћаја депозита.

Учесник који не успе на лицитацији има право на повраћај гарантног износа у року од 3 дана од дана правоснажности одлуке о додели локације.

 

Ближе информације се могу добити у Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', Ж.Апостоловића бр.4 или на тел. 037/712-047.