Аукцијска продаја

Четвртак, 21 јун 2018 12:38

На основу члана 35 Закона о хипотеци (Сл. гл.РС бр. 115/05, 60/15, 63/15-Одлука УС и 83/15) и Извршне исправе- по Решењу РГЗ бр. 952-02-12-9/14 од 14.03.2014. године озабележби хипотекарне продаје, ради наплате новчаног потраживања хипотекарног повериоцау износу од6.680.040,43 дин као главног дуга, на именакнаде за уређење градског грађевинског земљишта, и припадајуће законске затезне камате, почев од 14.03.2013. године па до исплате, као и свих трошковакоји проистекну из поступка продаје, Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник’’ из Трстеника, р а с п и с у ј е

ОГЛАС

О ПРВОЈ АУКЦИЈСКОЈ ХИПОТЕКАРНОЈ ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ

1.  Подаци о продавцу:

Хипотекарни поверилац-Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник’’ из Трстеника, Ж. Апостоловића бр. 8, мат. бр. 17273388 (као законски заступник хипотекарног дужника)

 2.  Подаци о непокретности која се продаје:

-пословни простор-објекат бр. 1 улаз 8А, у  укупној површини од 132м2,  који се састоји од две просторије трговине-у приземљу 55,61 м2 и на спрату, 76,55 м2. Објекат се налази у оквиру пословно стамбене зграде бр. 1, у Улици Мирославе Милошевић бр. 10 у Трстенику, изграђене на кат. парц. бр. 2830 КО Трстеник, све уписано у ''В'' листу непокретности  бр.2204 КО Трстеник, новија градња, у строгом центру града, са добрим прилазом и видљивошћу. Непокретност није тренутно слободна од лица и ствари.

3.Подаци о цени

Тржишна вредност предметне непокретности,утврђена од стране овлашћеног лиценцираног проценитеља, износи 10.923.792,00динара, с тим да почетна цена на првој аукцијској продаји износи 10.000.000,00динара (почетна цена је већа од минималних 75% од утврђене тржишне вредности). Понуђач не може понудити мање од 100.000,00динарау односу на претходну понуду-лицитациони корак.

    Предметна непокретност се отуђује лицу које понуди највећу цену и који је у обавези да потпише изјаву са назнаком излицитиране висине износа цене. Купац сноси све трошкове око такси и пореза, а ради преноса власништва. Трошкови процене, оглашавања, и организације спровођења аукције наплатиће се из цене добијене аукцијом, све у складу са чланом 41 Закона о хипотеци.

4.  Време и место прве аукције

Аукцијаће се обавити дана24.07.2018. године у просторијама Народног универзитета Трстеник, К. Милице бр. 16, сала Већнице на I спрату, са почетком у 11,00. сати.

 Поступак јавног надметања спроводи комисија за спровођење аукције.  Да би се надметање спровело потребно је да се пријави и присуствују један учесник-понуђач.

Право учешћа на аукцији имају сва правна и физичка лица која претходно уплате депозит и доставе попуњене пријаве (образац пријаве се налази на сајту www.direkcijats.rs.) са доказом о уплати депозита.  Пријаве са доказом о уплати депозита се достављају на писарници  Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта '''Трстеник'', Ж. Апостоловића бр. 8 у Трстенику, Iспрат, или поштом под условом да пристигне у предузеће  најкасније 23.07.2018. године до 10 сати.

5.   Депозит

Депозит за учешће на јавном надметању  износи1.000.000,00динара, односно 10% од утврђене почетне ценеи исти се уплаћује на текући рачунНакнада за уређење градског грађевинског земљишта  -  840-742253843-87 са позивом на број 97 091031204964782049,а накасније до 23.07.2018. године.

Лицима који су учествовали у поступку, али нису излицитирали, депозит се враћа у року од 5 дана од дана одржане седнице комисије.

6. Плаћање

Купац који излицитира пословни простор, дужан је да у року од 15 дана од завршетка аукције уплати на рачун Накнада за уређење градског грађевинског земљишта -  840-742253843-87 са позивом на број 97 091031204964782049, цену по којој му је додељена непокретност (цену умањену за депозит).

Ако најповољнији понуђач с аукције не плати понуђену цену у року, закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и непокретност додељује другом по реду понуђачу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене и тако редом, док се не исцрпе сви понуђачи са аукције. Ако ниједан понуђач не плати понуђену цену у року, утврђује се да прва аукција није успела.

7. Хипотекарном дужнику се оставља рок за отплату целокупног дуга као и осталих трошкова проистеклих из поступка хипотекарне продаје, до 06.07.2018. године, све у циљу да би се избегла продаја непокретности.

Термин за обилазак и разгледање непокретности утврдиће се договором са заинтересованим лицима.

 

Ближе информације се могу добити у Јавном  предузећу за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник'', Ж.Апостоловића бр.8 или на тел. 037/712-047.

 Овај оглас се налази на сајту Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта ''Трстеник''из Трстеника-www.direkcijats.rs.,огласним таблама Општинске управе Трстеник и ЈП .

pdfОглас аукцијске продаје

Пријава